Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης είναι πολιτική συλλογικότητα ενταγμένη στο ρεύμα του κοινωνικού αναρχισμού. Τα μέλη της παλεύουν οργανωμένα για την επίτευξη του ελευθεριακού κομμουνισμού ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ελεύθερη και ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου.
Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, στρατηγικής, και αξιακής συγκρότησης της Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης καταγράφονται στην Ιδρυτική της Διακήρυξη, τα μέλη της Ε.Π.Θ. συμφωνούν με το πλαίσιο της Διακήρυξης και επιδιώκουν την πραγμάτωση του.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τα μέλη της παρεμβαίνουν στους κοινωνικούς τους χώρους είτε μέσα από κινηματικά και μετωπικά σχήματα είτε αυτοτελώς ως Ελευθεριακή Πρωτοβουλία. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό παίρνουν πρωτοβουλίες συγκρότησης κοινωνικών σχημάτων.

3. ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης συμμετέχει στις διεργασίες που συντελούνται στο εσωτερικό του αναρχικού χώρου κι έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενιαίας πολιτικής αναρχικής οργάνωσης.
Θεωρούμε απαραίτητη τη μέγιστη δυνατή πολιτική κι οργανωτική σύγκλιση των ομάδων και συλλογικοτήτων που τοποθετούνται στο κοινωνικό αναρχικό ρεύμα. Προκρίνουμε τον αντιεξουσιαστικό φεντεραλισμό ως τον πλέον ενδεδειγμένο, δημοκρατικό και συμβατό με τις αρχές του αναρχισμού, τρόπο οργάνωσης.

4. ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το μοναδικό όργανο λήψης αποφάσεων είναι η συνέλευση τα μέλη της οποίας αποφασίζουν ισότιμα με άμεση δημοκρατία.
Δυνατότητα απόφασης υπάρχει όταν στη συνέλευση συμμετέχουν τα 2/3 των μελών. Οι τρόποι υλοποίησης των πολιτικών αποφάσεων, η στρατηγική και η τακτική της συλλογικότητας αποφασίζονται επίσης στη συνέλευση των μελών.

5. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Η συνέλευση διεξάγεται με τρόπο που να ευνοεί τη σύνθεση των απόψεων που εκφράζονται. Η σύνθεση είναι ο ευκταίος πολιτικός στόχος. Όταν δεν είναι εφικτή λειτουργεί η συναίνεση. Ως συναίνεση ορίζεται η διαδικασία εκείνη όπου το μέλος ή τα μέλη που διαφωνούν συναινούν στο να παρθεί απόφαση που θα δεσμεύει όλα τα μέλη της συλλογικότητας να την ακολουθήσουν και να την υλοποιήσουν ενώ η διαφωνία καταγράφεται εσωτερικά.
Όταν υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις το μέλος ή τα μέλη μπορούν να ζητήσουν να διεξαχθεί ψηφοφορία. Από τη διαδικασία ψηφοφορίας εξαιρούνται τα θέματα που άπτονται των αρχών και της πολιτικής στρατηγικής.
Η απόφαση λαμβάνεται με τα 2/3 των συμμετεχόντων στη συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση η διαφωνία επίσης καταγράφεται ενώ τα μέλη που μειοψήφησαν μπορούν να μην εκτελέσουν τις αποφάσεις.
Σε περίπτωση που υπάρχει σύντροφος ή σύντροφοι οι οποίοι απουσίαζαν από συνέλευση της συλλογικότητας και διαφωνούν εκ των υστέρων με τις αποφάσεις της συγκεκριμένης συνέλευσης, μπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους γύρω από το θέμα της διαφωνίας κι έπειτα τίθεται υπό ψήφιση με πλειοψηφία 2/3 εάν το θέμα θα ξανασυζητηθεί εξ’ αρχής. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης για επαναφορά του ζητήματος ο/οι σύντροφος/οι διατηρούν το δικαίωμα, εάν επιμένουν στη διαφωνία να μην εκτελέσουν την απόφαση.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αλλαγή στο κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Ε.Π.Θ. μπορεί να γίνει μόνο σε προκαθορισμένη συνέλευση, η οποία συγκεντρώνει απαρτία των 3 /4 του συνόλου των μελών της συλλογικότητας. Οι αλλαγές στην Ιδρυτική Διακήρυξη και το Καταστατικό γίνονται με σύνθεση ή συναίνεση.

7. ΝΕΑ ΜΕΛΗ

H διεύρυνση του σχήματος, με την ενσωμάτωση νέων μελών είναι ένας από τους διαρκείς στόχους της Ε.Π.Θ.
Ο βασικός όρος εισόδου νέου μέλους είναι η αποδοχή του καταστατικού, της Ιδρυτικής Διακήρυξης, της δομής και των αποφάσεων της συλλογικότητας και φυσικά η συνέπεια και η ανάληψη των ευθυνών σε ότι από κοινού συμφωνείται.

8. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Μέλος μπορεί να γίνει ο/η καθένας/καθεμιά που το επιθυμεί, εκτός αν είναι μέλος εξουσιαστικού πολιτικού μηχανισμού, μέλος των σωμάτων ασφαλείας και του στενού κρατικού μηχανισμού ή ζει καρπωνόμενος την υπεραξία εργαζομένων.

9. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το υποψήφιο νέο μέλος παρακολουθεί τέσσερις (4) συνελεύσεις της συλλογικότητας, ως παρατηρητής, δηλαδή έχοντας μόνο δικαίωμα λόγου, και όχι ψήφου, -εάν παραστεί ανάγκη διεξαγωγής ψηφοφορίας- ξεκαθαρίζει ότι αποδέχεται τον βασικό όρο εισόδου και έπειτα ακολουθεί ψηφοφορία των μελών για την ένταξή του στη συλλογικότητα όπου η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3. Το νέο μέλος μετά την οριστική ένταξή του στην συλλογικότητα μπορεί να συμμετάσχει και στο εσωτερικό φόρουμ που διατηρεί η συλλογικότητα.

10. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Λόγοι διαγραφής μέλους είναι καταστρατήγηση των αρχών και της πολιτικής στρατηγικής της Ε.Π.Θ., αφερεγγυότητα σε υποχρεώσεις της συλλογικότητας, αδικαιολόγητη απουσία πάνω από δύο μήνες, αντισυντροφική συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο τη συλλογικότητα ή μέλη. Κάθε αίτημα διαγραφής από κάποιο/ α μέλος/ η προς κάποιο άλλο συζητιέται πρώτα σε μία συνέλευση, παρουσία του μέλους αυτού και μετά σε μία δεύτερη συνέλευση, χωρίς αυτό, οπότε και λαμβάνεται η απόφαση. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται με συναίνεση ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με πλειοψηφία 3 /4. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μαζική διαγραφή μελών.

11. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η συλλογικότητα αποδέχεται και χρησιμοποιεί τη μέθοδο της εκπροσώπησης σε ευρύτερα σχήματα, βάζοντας ως βασικό της στόχο της όσο το δυνατόν ευρύτερη εναλλαγή εκπροσώπων. Εφόσον οι εκπρόσωποι δεν έχουν, σε κάποια διαδικασία, υπερβεί το βαθμό εξουσιοδότησης που η συνέλευση τους παρείχε, η συλλογικότητα δεσμεύεται από τις αποφάσεις που λαμβάνουν στο όνομά της.

12. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είναι μέρος της λειτουργίας της συλλογικότητας η δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας. Η περίπτωση δημιουργίας εσωτερικών οριζόντιων πρωτοβουλιών με εξωτερική απεύθυνση είναι δυνατή. Αν οι πρωτοβουλίες αυτές κατά την δημόσια απεύθυνση τους επιθυμούν να αναφερθούν στην Ε.Π.Θ., τότε το ζήτημα επηρεάζει και αφόρα όλη τη συλλογικότητα και συνεπώς εξετάζεται από τη γενική συνέλευση.

13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αν και σημαντικό κομμάτι κάθε συλλογικότητας είναι η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη της, είναι απαραίτητο η συνέλευση να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για να καταπολεμήσει φαινόμενα άτυπων ηγεσιών και πολιτικής παθητικότητας στο εσωτερικό.Δοκιμάζει και πειραματίζεται με οργανωτικά μέσα με σκοπό την ουσιαστική εξασφάλιση της συμμετοχής και της συναίνεσης όλων στις αποφάσεις. Με αυτό τον τρόπο κατακτά και το ηθικό δικαίωμα της απαίτησης για συνέπεια και δέσμευση στις κοινές ευθύνες. Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη ανισοτήτων στην εμπειρία και την κατάρτιση ανάμεσα στα μέλη προωθεί πρακτικές αυτομόρφωσης και αλληλοεκπαίδευσης με σκοπό την άμβλυνση τέτοιων διαφοροποιήσεων.
Αναγνωρίζοντας επίσης τους ξεχωριστούς ατομικούς περιορισμούς που παράγει η πραγματική ζωή λειτουργεί ευέλικτα και χρησιμοποιεί όλα τα τεχνικά μέσα για να αποφύγει το φαινόμενο της ύπαρξης μελών διαφορετικών ταχυτήτων.

14. ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ

Η συλλογικότητα εντάσσει στις λειτουργίες της τη διαρκή αποτίμηση και αξιολόγηση της δράσης και των επιλογών της κάνοντας άφοβα και τη δημόσια αυτοκριτική της και τις απαραίτητες κάθε φορά αλλαγές πλεύσης.
Η συλλογικότητα είναι ζωντανή διαδικασία, οι αποφάσεις της έχουν μια συγκεκριμένη δυναμική, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν επαγρυπνεί για την ανανέωση και την επικαιροποίηση των θέσεών της σύμφωνα με τις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται. Επαναδιαπραγμάτευση κάποιας απόφασης της συλλογικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από πρόταση μέλους η οποία πλειοψηφεί κατά 3/4 των παρόντων. Για την υιοθέτηση νέας απόφασης χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 όπως σε κάθε άλλη απόφαση. Οι διαφωνούντες διατηρούν όλα τα δικαιώματα τους.

15. ΓΡΑΦΕΙΑ

Η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης στεγάζεται στον ελευθεριακό χώρο Sabot και προσπαθεί να συμμετέχει στο βαθμό που της αναλογεί στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξή του.

16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι σταθερές υποχρεώσεις (συντονιστής, πρακτικογράφος, ταμίας και ότι άλλο χρειαστεί) εναλλάσσονται ανάμεσα στα μέλη της συνέλευσης, με ρυθμό που καθορίζεται από αυτήν. Τα μέλη δίνουν μηνιαία συνδρομή, για τη συντήρηση του εξοπλισμού και την πολιτική δουλειά της συλλογικότητας.

17. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στις συνελεύσεις κρατιούνται πρακτικά που περιλαμβάνουν τις αποφάσεις, τις ουσιώδεις διαφωνίες, την ατζέντα της επόμενης συνέλευσης και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται.

18. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΡΣΑΛ

Οι Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ είναι ένα εκδοτικό εγχείρημα, συνδεδεμένο με την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, το οποίο διατηρεί την αυτονομία του σε όλα τα πεδία της εκδοτικής δραστηριότητας, υπάγεται όμως στις βασικές πολιτικές κι ιδεολογικές κατευθύνσεις της Ε.Π.Θ.
Οι Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ οφείλουν να συμβάλουν στην προώθηση της ελευθεριακής κουλτούρας που βασίζεται στον σεβασμό της διαφορετικότητας, με ορίζοντα πάντα την επαναστατική αλλαγή των ανθρώπινων σχέσεων. Η πλήρης ιδεολογική συμφωνία ή ο αμιγώς πολιτικός χαρακτήρας του περιεχομένου των βιβλίων που εκδίδουν δεν είναι απαραίτητα.
Όλα τα μέλη της Ε.Π.Θ. μπορούν, αν το επιθυμούν , να είναι και μέλη των εκδόσεων, χωρίς η συμμετοχή σε αυτές να είναι υποχρεωτική.

19. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ

Η συλλογικότητα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωτικής της μετεξέλιξης εάν προκύψουν ζητήματα, είτε οργανωμένων εσωτερικών διαφοροποιήσεων (πάντα στα όρια των κοινών αρχών ) είτε αναμενόμενων δυσλειτουργιών στη λήψη αποφάσεων. Βασικό κριτήριο είναι η αποτελεσματικότητα στην παραγωγή πολιτικού έργου.

20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν κείμενο αντικατοπτρίζει τους όρους και τις συμφωνίες εκκίνησής του αναγνωρίζοντας πως πολλά ζητήματα μένουν ανοιχτά.
Η γενική συνέλευση μπορεί να το επικαιροποιεί και να το συμπληρώνει με βάση τις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν και την αξιολόγηση των επιλογών που έχουν γίνει. Η αποδοχή του αποτελεί πάντα όρο συμμετοχής.
Η δε τροποποίησή του, όπως και αυτή της Ιδρυτικής Διακήρυξης, μπορεί να γίνει σε προκαθορισμένη συνέλευση η οποία θα απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον των 3 /4 των μελών, με σύνθεση ή συναίνεση.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Member of The Internet Defense League